001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Kārtība

35b 525 01 1

 

APSTIPRINĀTS

 ar Jelgavas Tehnikuma

 direktores 2020. gada 26. maija

 rīkojumu Nr. 1-8/172

                                     

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS

KĀRTĪBA

 

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma

 26.,27.,un 28.pantu un LR IZM 04.09.2018. iekšējiem noteikumiem

 Nr.1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības,

 arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās

 Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās

 valsts profesionālās izglītības iestādēs”

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

 

1.1.   Izglītojamo uzņemšanas kārtība nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Jelgavas Tehnikumā (turpmāk - Tehnikums) klātienes nodaļā no valsts budžeta līdzekļiem (pielikums Nr.1).

1.2.   Izglītojamo uzņemšanas kārtību (turpmāk - Kārtība) Tehnikumā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās Izglītības likuma 26., 27. un 28. pants, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 4. septembra iekšējie noteikumi Nr. 1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.

1.3.   Kārtību publicē Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

2. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 

2.1.     Valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņem personu pēc vispārējās vai profesionālās pamatizglītības, kura uzņemšana kalendārajā gadā sasniedz 15 gadu vecumu.

2.2.     Tehnikumā uzņem personas no citām profesionālām izglītības iestādēm, kuras vēlas turpināt mācīties radniecīgās izglītības programmās (obligāts sekmju izraksts par apgūto programmas daļu).

 

3. UZŅEMŠANAS ORGANIZĒŠANA

 

3.1.     Uzņemšanas komisiju izveido ar Tehnikuma direktores rīkojumu.

3.2.     Dokumentus pieņem Jelgavas Tehnikumā (Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā).

3.3.     Personas uzņemšana Tehnikumā notiek konkursa kārtībā, iesniedzot šādus dokumentus:

 

3.3.1.      Iesniegumu Tehnikuma direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un kvalifikāciju.

3.3.2.      Pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumentu oriģinālu.

3.3.3.      Sekmju izraksta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

3.3.4.      Medicīnas izziņu (izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027u)).

3.3.5.      Ja attiecināms, iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu.

3.3.6.      Četras fotogrāfijas (3 cm x 4 cm).

3.3.7.      Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes.

 

3.4.     Ja dokumentus iesniedz personīgi (nepilngadīgās personas kopā ar vecākiem vai aizbildni), persona uzrāda pasi vai personas apliecību (eID).

3.5.     Dokumentu pieņemšana Tehnikumā ir bez maksas.

3.6.     Tehnikumā dokumentus pieņem no 2020. gada 12. jūnija līdz 19. augustam (pirmdien – ceturtdien plkst. 08:00 - 17:00, piektdien plkst. 08:00 – 15:00).

3.7.     Dokumentus var iesniegt:

 

3.7.1.      klātienē - Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

3.7.2.      elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu: info@jelgavastehnikums.lv,

3.7.3.      sūtot pa pastu, norādot adresi: Jelgavas Tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, LV-3001.

 

3.8.     Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs - 2020. gada 9. jūlijā un 20. augustā.

3.9.     Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2020./2021. mācību gadam:

 

3.9.1.      I kārta 2020. gada 10. jūlijā plkst. 0900, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 1.stāva informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv;

3.9.2.      II kārta 2020. gada 21. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 1.stāva informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

4. KONKURSA KĀRTĪBA

 

 

4.1.     Personas mācībām Tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu visos mācību priekšmetos un vērtējot sasniegumus mācību priekšmetos pamatziglītības apliecības pielikumā “Sekmju izraksts”:

4.1.1.      Latviešu valoda.

4.1.2.      1.svešvaloda.

4.1.3.      Matemātika.

4.1.4.      Pasaules vēsture.

4.1.5.      Latvijas vēsture.

4.2.     Vienādu rezultātu gadījumā priekšroka uzņemšanai izglītības iestādē tiek dota personām ar speciālām vajadzībām, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

 

5. IESKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1.     Pamatojoties uz izglītojamo uzņemšanas komisijas lēmumu, Tehnikuma direktore līdz 2020. gada 31. augustam izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu Tehnikuma 1.kursa izglītojamo skaitā.

5.2.     Uzņemtos izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības Tehnikumā, ar direktores rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita, pamatojoties uz grupas audzinātāja iesniegumu.

5.3.     2020./2021. mācību gads Tehnikumā sākas 2020. gada 1. septembrī.

5.4.     Papildus uzņemšana izglītības programmās tiek noteikta ar direktores rīkojumu.

5.5.     Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4. kursā notiek izņēmuma gadījumos, Tehnikuma apstiprinātā finansējuma ietvaros un, izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto programmu vai programmas daļu pie nosacījuma, ja ir vakanta vieta konkrētajā kvalifikācijā.


6. 
Datu aizsardzība

 

6.1.      Tehnikums, kā datu pārzinis, uzņemšanas procesā ievēro normatīvo regulējumu personas datu aizsardzības jomā un iekšējos noteikumus par personas datu aizsardzības kārtību.

6.2.      Uzņemšanas procesā, normatīvo aktu ietvaros, Tehnikums apstrādā personas datu kategorijas (sk. Noteikumu 3.3. punktu), kas nepieciešamas, lai izvērtētu izglītojamā atbilstību tā izvēlētajai profesionālās izglītības programmai un nodrošinātu citus Tehnikuma sniegtos pakalpojumus, kā, piemēram, dienesta viesnīcu. Atkarībā no izvēlētās profesionālās izglītības programmas, apstrādei nepieciešamais datu apjoms un kategorijas var atšķirties.

6.3.      Izglītojamā datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu līguma ar izglītojamo un vai tā likumīgo pārstāvi noslēgšanu un noslēgtā līguma izpildi, lai izpildītu uz Tehnikumu attiecināmus juridiskus pienākumus, kā arī lai veiktu uzdevumus sabiedrības interesēs.

6.4.      Izglītojamā personas dati tiek dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar to vākšanas un apstrādes nolūkiem un nepastāv cits juridisks pamats to turpmākai apstrādei.

6.5.      Izglītojamais un vai tā likumīgais pārstāvis Tehnikumam iesniedz precīzus un patiesus datus.

6.6.     Izglītojamajam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un normatīvajā regulējumā noteiktā kārtībā lūgt šo datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu.

6.7.     Izglītojamam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja to nepamierina Tehnikuma sniegtā atbilde par personas datu apstrādi.


7. 
Noslēguma jautājumi

 

7.1.     Atzīt par spēku zaudējušus Jelgavas Tehnikuma 2019. gada 1. aprīļa iekšējos noteikumus “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

7.2.      Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 27. maijā.

 

 

Pielikums Nr.1

 IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2020./2021.mācību gadā

 

1. 2020./2021.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

 

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

P – 16997

Tiks akreditēta

2020./2021 m.g.

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 6172

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 6169

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P_1261

AP 6174

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P - 1261

AP 6177

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16884

AP 6178

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-16886

AP 6103

 

2.      Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2020. gada 12. jūnija līdz 2020. gada 19. augustam.

 

3.      Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2020.gada 9.jūlijā un 20.augustā.

4.      Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2020./2021.mācību gadam:

4.1. I kārta 2020. gada 10. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2. II kārta 2020. gada 21. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
JELGAVAS TEHNIKUMĀ

2018./2019.mācību gadā

 

1.             2018./2019.mācību gadā Jelgavas Tehnikums uzņem izglītojamos:

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programmas

nosaukums un kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

Licences Nr. un akreditācijas lapas Nr.

33 581 04 1

 

Zemes ierīcība

Mērniecības tehniķis

L

9

4

25

1

Iesniegta licencēšanai

33 525 01 1

Autotransports

Automehāniķis

L

9

4

25

1

P-15362

AP 4927

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

L

9

4

25

1

P-16063

AP 5067

33 582 01 1

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

L

9

4

25

1

P-13525

AP 4436

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

L

9

4

50

2

P-15334

AP 4929

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

L

9

4

25

1

P-13513

AP 4440

33 481 01 1

Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

L

9

4

25

1

P-16061

AP 5065

33 481 03 1

Programmēšana

Programmēšanas tehniķis

L

9

4

25

1

P-16062

AP 5066

33 582 03 1

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju tehniķis

L

9

4

25

1

P-15363

AP 5195

 

 

2.      Dokumentus pieņem: Jelgavas Tehnikumā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, Jelgavā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 20. augustam.

3.      Uzņemšanas rezultāti: Uzņemšanas rezultātu vērtēšana notiks uzņemšanas komisijas sēdēs -2018.gada 12.jūlijā un 21.augustā.

4.      Informācija par uzņemšanas rezultātiem 2018./2019.mācību gadam:

4.1.I kārta 2018. gada 13. jūlijā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā:www.jelgavastehnikums.lv;

4.2.II kārta 2018. gada 22. augustā plkst. 0900 Pulkveža O.Kalpaka ielā 37., 1.stāvā informācijas stendā, kā arī Jelgavas Tehnikuma mājas lapā: www.jelgavastehnikums.lv.

 

 

Tālr./fakss: 63025605 

E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv , sekretare_jt@inbox.lv

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020