001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas tehnikuma

direktores p.i. N.Jakušovas

2021. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 1-8/11

 

 

Stipendiju piešķiršanas nolikums

 

Izdots saskaņā ar

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta

Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27. punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Nolikums nosaka paaugstinātas stipendijas piešķiršanas apmēru un kritērijus atbilstoši mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē izglītojamiem, kuri klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads). 

2. Paaugstinātas stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – noteikumi) un šis nolikums.

 

II. Paaugstinātas stipendijas piešķiršanas kritēriji un apmērs

 
3. Izglītojamajam piešķir paaugstinātu stipendiju atbilstoši noteikumu 23.punktā noteiktajam, ņemot vērā noteikumu 22.punktā noteikto minimālās ikmēneša stipendijas apmēru un stipendiju fondā pieejamos finanšu līdzekļus paaugstinātās stipendijas piešķiršanai, ievērojot šādus kritērijus:

3.1. sekmīga I kursa izglītojamā, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, mēneša vidējais, semestra vai galīgais (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējums vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā (jebkurā pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā kursā) ir vismaz 4 balles(gandrīz viduvēji) un profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī (Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.332) 1.pielikuma 4. un 5.tabula), proti, jebkurā moduļa vai mācību priekšmetā mēneša vidējais vai semestra, vai galīgais (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējums ir vismaz 5 balles (viduvēji)


3.2. sekmīga II, III un IV kursa izglītojamā, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās, vai kvalifikācijas praksē mēneša vidējais, semestra vai galīgais (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles(gandrīz viduvēji).

 

Vidējais vērtējums ballēs

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju fonda ietvaros

4,0 līdz 4,4

no 16 līdz 20 euro

4,5 līdz 4,9

no 21 līdz 25 euro

5,0 līdz 5,4

no 26 līdz 30 euro

5,5 līdz 5,9

no 31 līdz 40 euro

6,0 līdz 6,4

no 41 līdz 50 euro

6,5 līdz 6,9

no 51 līdz 60 euro

7,0 līdz 7,4

no 61 līdz 70 euro

7,5 līdz 7,9

no 71 līdz 80 euro

8,0 līdz 8,4

no 81 līdz 90 euro

8,5 līdz 8,9

no 91 līdz 110 euro

9,0 līdz 9,4

no 111 līdz 130 euro

9,5 līdz 10,0

no 131 līdz 150 euro

 

3.3. izglītojamo aktivitāte izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē

 

Aktivitātes nosaukums un rezultāts

Izglītojamo aktivitāte

izglītības iestādē

iestādes atbalstītajā pasākumā reģionā

iestādes atbalstītajā pasākumā valstī vai ārpus valsts robežām

Dalība konkursā, izglītības iestādes īstenotajā kultūrizglītības pasākumā, sporta sacensībās, citā sabiedriskā aktivitātē

Dalība mācību priekšmetu olimpiādē, profesionālajā konkursā, izglītības iestādes īstenotajā kultūrizglītības pasākumā, sporta sacensībās, citā sabiedriskā aktivitātē

Dalība mācību priekšmetu olimpiādē, profesionālajā konkursā, kultūrizglītības pasākumā, sporta sacensībās, citā sabiedriskā aktivitātē

Piedalīšanās

līdz 7 euro

līdz 10 euro

līdz 20 euro

Atzinības raksts

līdz 10 euro

līdz 15 euro

līdz 25 euro

Iegūta 3.vieta

līdz 12 euro

līdz 17 euro

līdz 30 euro

Iegūta 2.vieta

līdz 13 euro

līdz 20 euro

līdz 40 euro

Iegūta 1.vieta

līdz 15 euro

līdz 25 euro

līdz 50 euro

 

4. Kopējais paaugstinātās stipendijas apmērs, piešķirot stipendiju, piemērojot šī nolikuma 3.1. vai 3.2. un 3.3.apakšpunktā noteiktos nosacījumus, nepārsniedz noteikumu 25.punktā minēto apmēru, proti, 150 euro.

4.1. Lemjot par paaugstinātas stipendijas piešķiršanu, ņem vērā šādus nosacījumus:

4.1.1. sekmīgs I kursa izglītojamais, kas uzsācis mācības no 2020. gada 1. septembra, atbilstoši MK noteikumu Nr.332 20.punktā un 2.pielikumā noteiktajam, ir izglītojamais, kas vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā (jebkurā pamatkursā, padziļinātajā, specializētajā kursā) ir ieguvis mēneša vidējo, semestra vai galīgo (mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), un, kas atbilstoši valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartā noteiktajam, profesionālo kompetenču modulī vai profesionālā mācību priekšmetā, mūžizglītības kompetenču modulī (MK noteikumu Nr. 332 1.pielikuma 4. un 5.tabula), proti, jebkurā modulī vai mācību priekšmetā, ir saņēmis mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm (viduvēji);
4.1.2. sekmīgs II, III, IV kursa izglītojamais, kas uzsācis mācības līdz 2020. gada 31. augustam, atbilstoši MK noteikumu Nr.332 26.punktā un Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumu Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 4. un 5.pielikumā noteiktajam, ir izglītojamais, kas jebkurā mācību priekšmetā, modulī, praksē vai kvalifikācijas praksē ir saņēmis mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji) vai “ieskaitīts”.
4.1.3. Saskaņā ar noteikumu 22.3., 22.4. un 22.1 punktu, izglītojamais nav neattaisnoti kavējis nevienu mācību stundu, un viņam nav izteikts neviens izglītības iestādes vadītāja rakstisks brīdinājums vai rājiens.

5. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šī nolikuma 3.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kuri pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī.

6. Šī nolikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursā un mācību priekšmetos, modulī, praksē vai kvalifikācijas praksē iepriekšējā mēnesī, semestrī vai galīgajā (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) vērtējumā uzrādītos mācību sasniegumus – mēneša vidējo, semestra vai galīgo (moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros ņem vērā vienu no minētajiem vērtējumiem) sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju pārskatiem.

7. Ja izglītojamais ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu dokumentu (ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē izglītojamā mēneša vidējo vērtējumu.

8. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora rīkojumam par stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā.

III. Stipendiju piešķiršanas komisija

9. Katra mācību gada sākumā direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

9.1. direktores vietnieks audzināšanas jomā – komisijas priekšsēdētājs;
9.2. direktores vietnieks izglītības jomā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
9.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
9.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji (bez balsstiesībām);
9.5. profesionālās izglītības skolotājs – komisijas sekretārs (bez balsstiesībām).

10. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.
11. Komisijas sēdes komisijas priekšsēdētājs sasauc vienu reizi mēnesī un tās tiek protokolētas.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem izglītības iestādes 2019. gada 29. augusta iekšējos noteikumus “Stipendiju piešķiršanas nolikums” (29.08.2019., Rīk. Nr.1-8/313).

13. Šī nolikuma II nodaļas noteiktos nosacījumus un kritērijus paaugstinātas stipendijas piešķiršanai piemēro, sākot ar 2021. gada februāri par izglītojamo 2021. gada janvāra mēneša mācību rezultātiem.

14. Stipendijas piešķiršanas apmēru  2021. gada janvārī par izglītojamo 2020./2021. mācību gada 1. semestra mācību rezultātiem nosaka atbilstoši izglītības iestādes 2019. gada 29. augusta iekšējiem noteikumiem „Stipendiju piešķiršanas nolikums” (29.08.2019., Rīk. Nr.1-8/313).

Sagatavoja:
Direktores vietniece audzināšanas jomā
N.Bergfelde
63025628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020