001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stipendijas
Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

1.Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“I kursa izglītojamais kādā vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā vai mūžizglītības modulī galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm vai “nav vērtējuma”, vai profesionālā mācību priekšmeta vai profesionālo kompetenču moduļa galīgajā vērtējumā saņēmis vērtējumu zemāku par 5 (piecām) ballēm vai “nav vērtējuma”, vai II, III un IV kursa izglītojamais kādā mācību priekšmetā, modulī, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 (četrām) ballēm, neieskaitīts vai „nav vērtējuma””.

 

2.Izteikt 8.1.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Sekmīgo I kursa izglītojamo galīgais sekmju vērtējums vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta pamatkursā vai mūžizglītības modulī ir vismaz 4 balles, un profesionālā mācību priekšmetā vai profesionālo kompetenču modulī ir vismaz 5 balles, sekmīgo II, III un IV kursa izglītojamo mācību priekšmeta, moduļa, praktisko mācību un kvalifikācijas prakses galīgais sekmju vērtējums ir vismaz 4 balles”.

 

Lasīt tālāk...
 
Par stipendiju aprēķināšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā

RĪKOJUMS

Jelgavā

20.03.2020.                                                                                                                    Nr.1-8/144a

 

 Par stipendiju aprēķināšanas kārtību ārkārtas situācijas laikā

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” izpildi, Jelgavas Tehnikumā ir veikta mācību procesa pārkārtošana, lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu (13.03.2020., Rīk.Nr. 1-8/140), pamatojoties uz 2020. gada 20. marta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.1-2e/20/126 “Par stipendijas piešķiršanu ārkārtas situācijas laikā”, ņemot vērā 2020. gada 20. marta Administrācijas sēdes lēmumu (protokols Nr.26) uzdodu stipendiju piešķiršanas komisijai:

1.Aprēķinot stipendiju marta mēnesī:

  1. 1.1.   ņemt vērā februāra mēneša sekmju vērtējumus;
  2. 1.2.   ņemt vērā kavējumus no 2020. gada 21. februāra līdz 2020. gada 12. martam.

2.Aprēķinot stipendiju izglītojamajiem, kuri atrodas kvalifikācijas praksē, ņemt vērā pēdējā teorijas apguves semestra mācību sasniegumus – semestra vidējos sekmju vērtējumus atbilstoši sekmju pārskatiem.

3.Aprēķinot stipendiju aprīļa mēnesī, ņemt vērā marta mēneša vērtējumus.

4.Kontroli par rīkojuma izpildi atstāju savā pārziņā.

 

     Direktore                                                                                                                             J.Rudzīte

 
Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

RĪKOJUMS

Jelgavā

 

20.11.2019.                                                                                                              Nr. 1-8/486a

Par grozījumiem

“Stipendiju piešķiršanas nolikums”

Veikt grozījumus “Stipendiju piešķiršanas nolikums” ar 2019.gada 20.novembri:

1.Pievienot V daļu:

“V. Elektroniskās ikmēneša Stipendijas piešķiršanas sekmju lapas sagatavošanas kārtība

25.Stipendijas piešķiršanas komisijas locekļi, pamatojoties uz ikmēneša starpvērtējumu (ikmēneša starpvērtējumu aprēķina, ņemot vērā vērtējumus mācību priekšmetā no tekošā semestra sākuma), semestra vērtējumu, gada vai gala vērtējumu mācību priekšmetos un kavējumu attaisnojošajiem dokumentiem, ko grupu audzinātāji ir ievadījuši elektroniskajā žurnālā “Mykoob”, veic sekmju un neattaisnoto kavējumu nedēļā apkopojumu elektroniskajā darbgrāmatā sekmju lapās.

25.1. Līdz katra mēneša stipendiju sēdes datumam apkopo izglītojamo kavējumus no iepriekšējā mēneša 21. datuma līdz esošā mēneša 20. datumam, rīkojumus par stundu attaisnošanu, ziņas par izglītojamo uzņemšanu vai atskaitīšanu no izglītojamo skaita.

25.2.No aizpildītām elektroniskajām sekmju lapām, kurās apkopoti dati par izglītojamā sekmēm, neattaisnotajiem kavējumiem nedēļā, nesekmīgo priekšmetu skaitu tiek importēti stipendiju aprēķināšanas programmā jt.stipendijas.lv.

25.3.Stipendijas piešķiršanas komisija šo informāciju pārbauda, ievada stipendiju pielikumu, pamatojoties uz iesniegumiem par paaugstinātu stipendiju vai pazeminājumu, pamatojoties uz direktora izteiktu rājienu.

26.Saskaņo galīgo stipendijas piešķiršanas summu komisijas sēdē un protokolu izdrukātā veidā iesniedz tehnikuma grāmatvedībā.”

Lasīt tālāk...
 
Stipendiju piešķiršanas nolikums

Apstiprināts
ar Jelgavas tehnikuma direktores
2019.gada 29 .08. rīkojumu Nr.1-8/313

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta
Nr.740 Noteikumi par stipendijām" 27. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Nolikums nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus, kritērijus un stipendijas izmaksas kārtību izglītojamiem, kuri klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads) (turpmāk - izglītojamais).

2.Stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 -Noteikumi par stipendijām" (turpmāk - noteikumi) un šis nolikums.

3.Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību sasniegumus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamibu.

Lasīt tālāk...
 
Stipendijas 2018./2019. mācību gadā

1.kursa 107.grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

 

Nr.

p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

11.

Mērķstipendijas pārrēķins

14

4200.00

6.1.-ESF-N-2-2/22, 28.06.2019.

10.

Jūnijs

14

1585.00

6.1.-ESF-N-2-2/21, 28.06.2019

9.

Maijs

14

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/18, 03.06.2019

8.

Aprīlis

14

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/16, 07.05.2019

7.

Marts

15

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/12, 02.04.2019.

6.

Februāris

15

1170.00

6.1.-ESF-N-2-2/7, 06.03.2019.

5.

Janvāris

15

1330,00

6.1.-ESF-N-2-2/3, 04.02.2019.

4.

Decembris

15

1050,00

6.1.-ESF-N-2-2/30, 21.12.2018.

3.

Novembris

15

1050.00

6.1.-ESF-N-2-2/29, 05.12.2018.

2.

Oktobris

15

980.00

6.1.-ESF-N-2-2/26, 05.11.2018.

1.

Septembris

15

910,00

6.1.-ESF-N-2-2/25, 08.10.2018.


6.1.-ESF-N-2-2/26, 05.11.2018.
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

1 lapa no 6

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020