jt baner top uzn-2023


Noteikumi

Dokumenta nosaukums

Lejupielādēt

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Jelgavas tehnikumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID - 19 laikā 2023./2024. mācību gadā

pdf tr

JT praktisko mācību vai kvalifikacijas prakses izpildes kārtība

pdf tr

Jelgavas Tehnikuma mācību procesa organizēšanas noteikumi, “Par mācību procesa īstenošanas nodrošināšanu attālināti”, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus COVID – 19 (08.02.2021.)

pdf tr

Jelgavas tehnikuma ieskaišu organizēšana un izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

pdf tr

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA praktisko mācību vai kvalifikācijas prakses izpildes kārtība

pdf tr

JELGAVAS TEHNIKUMA kārtība par individuālo apmeklējumu un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu izglītojamajiem

pdf tr

KĀRTĪBA par mācību sociālā tīklā MYKOOB aizpildīšanu

pdf tr

Kārtība, kādā Jelgavas Tehnikumā tiek reģistrēti izglītojamo kavējumi, un notiek izglītojamo vecāku, pašvaldības un valsts iestāžu informēšana par neattaisnotiem mācību stundu kavējumiem

pdf tr

Jelgavas tehnikuma ētikas kodekss (29.12.2016.)

pdf tr

Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:

  1. MK noteikumi Nr.501 (22.08.2017.)
  2. Jelgavas tehnikuma iekšējie noteikumi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai.
  3. Iesnieguma veidlapa.
  4. Pedagoga pašvērtējums.
  5. Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapas.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022